Điều khoản Dịch vụ

 

Ngày hiệu lực: 28 tháng 6 năm 2022

 

TỪ BỎ: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo Điều khoản Dịch vụ này sẽ được thực hiện với từng cá nhân: không được phép tiến hành giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tập thể và kiện tập thể. QUÝ VỊ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, CẢ QUÝ VỊ VÀ DATA.AI ĐỀU TỪ BỎ QUYỀN XÉT XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN VÀ QUYỀN THAM GIA VÀO VỤ KIỆN TẬP THỂ.

 

Các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”) là hợp đồng ràng buộc giữa quý vị và data.ai inc., một công ty Hoa Kỳ, tự mình và/hoặc hành động thông qua các thực thể là đơn vị hợp pháp trực thuộc tập đoàn data.ai (những thực thể đó sau đây gọi là “Các Công ty Liên quan”) (bao gồm data.ai và Các Công ty Liên quan, gọi chung là “data.ai”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”). Quý vị phải đồng ý và chấp nhận tất cả các Điều khoản, Chính sách Quyền riêng tư của Trình quản lý Hồ sơ ASTRO (“Chính sách Quyền riêng tư”) và mọi Điều khoản Bổ sung hiện hành (được định nghĩa dưới đây) để sử dụng Ứng dụng của chúng tôi (được định nghĩa dưới đây), (các) trang web, sản phẩm và/hoặc dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ”). Nếu quý vị không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Quý vị khẳng định mình đủ 16 tuổi trở lên. Nếu quý vị dưới 16 tuổi, quý vị không được sử dụng Dịch vụ.

 

Dịch vụ data.ai

 

data.ai cung cấp các ứng dụng di động và trang web (“Ứng dụng”) cho phép quý vị phân tích, sửa đổi và/hoặc tối ưu hóa một số đặc điểm của thiết bị (chẳng hạn như lưu lượng mạng), bảo vệ việc sử dụng dữ liệu di động của quý vị, hoặc quản lý các tệp của quý vị, cùng với các chức năng khác. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin của quý vị theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Để sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ, đôi khi data.ai có thể yêu cầu quý vị tuân thủ các điều khoản, chính sách và điều kiện bổ sung, sẽ được cung cấp thông qua trang web astrofilemanagerapp.com, qua Ứng dụng hoặc theo những cách cung cấp thông tin khác cho quý vị liên quan đến Dịch vụ (“Điều khoản Bổ sung”).

 

Các quyền

 

data.ai cấp cho quý vị một giấy phép có giới hạn, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, không thể cấp phép lại để truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích sử dụng nội bộ, cá nhân, phi thương mại của riêng quý vị (tuân theo các Điều khoản này). Tất cả các quyền không được cấp một cách cụ thể sẽ vẫn được data.ai bảo lưu. Nếu quý vị đang sử dụng Ứng dụng dưới dạng ứng dụng dành cho thiết bị di động, quý vị có thể tải xuống và cài đặt một bản sao của Ứng dụng vào thiết bị được hỗ trợ của mình và truy cập Dịch vụ, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng quý vị.

 

Các tài liệu được hiển thị, hoạt động hoặc có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, dữ liệu, bài viết, ảnh, hình ảnh và minh họa có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Khi quý vị truy cập Dịch vụ, quý vị có thể có quyền truy cập vào dữ liệu do bên thứ ba cung cấp hoặc thuộc về bên thứ ba, chẳng hạn như liên kết đến các blog hoặc bài đánh giá (“Nội dung của Bên thứ ba”). Quý vị cũng có thể có quyền truy cập vào dữ liệu do data.ai cung cấp hoặc thuộc về data.ai, đó không phải là Nội dung của Bên thứ ba (“Nội dung của data.ai”). Tùy thuộc vào cách quý vị sử dụng Dịch vụ, quý vị cũng có thể gửi hoặc tải lên dữ liệu qua Dịch vụ hoặc Ứng dụng (“Nội dung của Người dùng”) (Nội dung của Bên thứ ba, Nội dung của data.ai và Nội dung của Người dùng sau đây được gọi chung là “Nội dung”). Quý vị cam kết tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền, quy tắc nhãn hiệu, thông tin và hạn chế liên quan đến bất kỳ Nội dung nào quý vị truy cập thông qua Dịch vụ, và đồng ý rằng quý vị sẽ không sử dụng, sao chép, sao chụp, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát sóng, truyền tải, phân phối, trình diễn, tải lên, hiển thị, cấp phép, bán hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích nào bất kỳ Nội dung nào không thuộc sở hữu của quý vị: (i) mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu Nội dung đó hoặc (ii) theo cách mà dẫn đến sự vi phạm quyền của bên thứ ba.

 

Quý vị hiểu rằng data.ai sở hữu Dịch vụ và Nội dung của data.ai và là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với bất kỳ đề xuất, ý tưởng, yêu cầu nâng cao, phản hồi hoặc thông tin nào do quý vị hoặc bất kỳ bên nào khác cung cấp liên quan đến Dịch vụ hoặc Nội dung của data.ai, và không có nghĩa vụ chi trả thù lao cho quý vị về bất kỳ điều nào nêu trên. Quý vị đồng ý không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chụp, tạo ra tác phẩm phái sinh dựa trên hoặc khai thác bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung nào của data.ai.

 

data.ai không nhận quyền sở hữu đối với bất kỳ Nội dung của Người dùng hoặc Nội dung của Bên thứ ba nào. Tuy nhiên, khi quý vị sử dụng Dịch vụ, quý vị tuyên bố và đảm bảo rằng quý vị có quyền tải lên và sử dụng Nội dung của Người dùng.

 

Quý vị hiểu rằng việc sử dụng Dịch vụ có thể dẫn đến gia tăng lưu lượng mạng và/hoặc ảnh hưởng đến một số tài nguyên trên thiết bị, chẳng hạn như pin.

 

Trách nhiệm và Sử dụng

 

Bất kỳ Nội dung nào được đăng công khai hoặc được truyền tải riêng tư thông qua Dịch vụ (bao gồm Nội dung của Người dùng, bởi quý vị) sẽ thuộc trách nhiệm duy nhất của người tạo ra Nội dung đó và quý vị tự chịu rủi ro khi truy cập vào tất cả Nội dung đó. Quý vị đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Nội dung đó hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào mà quý vị phải chịu liên quan đến Nội dung đó. Chúng tôi không thể kiểm soát và không có nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến cách quý vị có thể diễn giải và sử dụng Nội dung đó hoặc những hành động mà quý vị có thể thực hiện do đã tiếp xúc với Nội dung, và theo đây, quý vị miễn trừ cho chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến Nội dung đó. Khi quý vị truy cập các trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, quý vị chấp nhận rằng có những rủi ro trong những hành động này và data.ai không chịu trách nhiệm về những rủi ro đó. data.ai không thể kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, chính sách quyền riêng tư, các hoạt động hoặc ý kiến của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà quý vị tương tác thông qua Dịch vụ. Quý vị hiểu rằng data.ai không tán thành hoặc bảo trợ cho bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào như vậy và data.ai sẽ không và không thể theo dõi, xác minh, kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Tương tác của quý vị với các tổ chức và/hoặc cá nhân được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm giao dịch thanh toán và giao nhận hàng hóa hoặc dịch vụ, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến các giao dịch đó, chỉ diễn ra giữa quý vị và các tổ chức và/hoặc các cá nhân đó. Quý vị nên thực hiện bất kỳ điều tra nào mà quý vị cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào với bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, quý vị miễn trừ và giữ cho chúng tôi không bị thiệt hại đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc quý vị sử dụng bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba (cũng như các tương tác của quý vị với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào liên quan đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó).

 

Nếu có tranh chấp giữa người dùng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc giữa người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào, quý vị đồng ý rằng data.ai không có nghĩa vụ phải tham gia. Nếu quý vị có phản đối về tài liệu hoặc Nội dung có bản quyền được cung cấp trên hoặc thông qua Ứng dụng hoặc Dịch vụ của chúng tôi, quý vị nên xem lại Chính sách Tranh chấp về Bản quyền của data.ai để biết thêm thông tin. Trong trường hợp quý vị có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng khác, quý vị miễn trừ data.ai và các chuyên viên, nhân viên, đại lý và người kế nhiệm của data.ai khỏi các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại thuộc mọi loại hình hoặc tính chất, đã biết hoặc chưa biết, bị nghi ngờ hoặc không bị nghi ngờ, đã tiết lộ hoặc không tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Nếu quý vị là cư dân California, quý vị sẽ và theo đây từ bỏ Mục 1542 của Bộ luật Dân sự California, có nội dung như sau: “Một điều khoản miễn trừ chung không áp dụng đối với các vấn đề có thể khởi kiện mà bên có quyền hoặc bên miễn trừ không biết hoặc nghi ngờ có tồn tại có lợi cho họ tại thời điểm thực hiện miễn trừ và điều đó, nếu được họ biết đến, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết giữa họ và bên có nghĩa vụ hoặc bên được miễn trừ.”

 

Hạn chế

 

Quý vị tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng quý vị sẽ không (trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba) sử dụng hoặc tương tác với Dịch vụ (bao gồm việc gửi Nội dung của Người dùng) theo cách mà:

 

  • Xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của data.ai hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc lệnh của tòa án nào;
  • Gây hại, gian lận, lừa đảo, đe dọa, quấy rối, bôi nhọ, tục tĩu hoặc gây khó chịu;
  • Gây nguy hại cho tính bảo mật của Nội dung;
  • Tìm cách lấy thông tin từ hoặc về những người dùng khác của Dịch vụ;
  • Vi phạm tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ mạng, hệ thống máy tính hoặc truyền thông, ứng dụng phần mềm hoặc thiết bị mạng hoặc thiết bị máy tính nào (ví dụ: quý vị không được phát tán vi-rút, vi-rút trojan, sâu máy tính hoặc phần mềm độc hại khác);
  • Gửi thông báo hoặc quảng cáo thương mại qua email, hoặc vi phạm luật hoặc quy định chống gửi thư rác;
  • Tạo ra một lượng tải không hợp lý lên cơ sở hạ tầng hoặc hệ thống của chúng tôi, hoặc cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ;
  • “Thu thập thông tin”, “khai thác dữ liệu” hoặc “săn lùng thông tin” bất kỳ trang, dữ liệu hoặc phần nào khác của Dịch vụ (thông qua các phương tiện thủ công hoặc tự động); hoặc
  • Dịch mã, đảo ngược kỹ thuật hoặc tìm cách lấy mã nguồn hoặc ý tưởng cơ bản hoặc thông tin về hoặc liên quan đến Dịch vụ.

 

Hành vi vi phạm bất kỳ điều nào nêu trên là cơ sở để chấm dứt quyền sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của quý vị.

 

Thông báo

 

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng, quý vị có thể nhận được thông báo đẩy hoặc các loại tin nhắn khác được gửi trực tiếp cho quý vị bên trong Dịch vụ hoặc Ứng dụng (“Tin nhắn Đẩy”). Quý vị có quyền kiểm soát cài đặt Tin nhắn Đẩy và có thể chọn nhận hoặc không nhận các Tin nhắn Đẩy này thông qua Dịch vụ, Ứng dụng hoặc thông qua hệ điều hành của điện thoại. Xin lưu ý rằng phí nhắn tin có thể áp dụng tùy thuộc vào gói tin nhắn quý vị có với nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây của mình.

 

Các sửa đổi đối với Dịch vụ

 

Vào bất kỳ lúc nào, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp bất kỳ phần nào của Dịch vụ, giới thiệu các tính năng mới, áp đặt giới hạn đối với một số tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập vào một phần hoặc tất cả Dịch vụ. Tương tự, chúng tôi có quyền xóa và/hoặc chặn bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì (bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc nếu ai đó cáo buộc quý vị vi phạm các Điều khoản này khi đóng góp Nội dung đó).

 

Chấm dứt và Duy trì Hiệu lực

 

Quý vị có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu quý vị gặp sự cố khi xóa hoặc gỡ cài đặt Ứng dụng, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ b2c-support@data.ai để được trợ giúp.

 

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của quý vị và/hoặc quyền sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Không giới hạn những điều nêu trên, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức bất kỳ quyền truy cập và sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ nào mà không cần thông báo, trong trường hợp có bất kỳ hành vi nào của quý vị hoặc mà chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, cho là không thể chấp nhận được, hoặc trong trường hợp quý vị vi phạm các Điều khoản này. Chúng tôi có thể điều tra bất kỳ vi phạm được báo cáo nào đối với các chính sách và khiếu nại, và thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là thích hợp vào bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và/hoặc sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ. Khi quyền truy cập và sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của quý vị chấm dứt hoặc hết hạn, quý vị sẽ ngừng tất cả việc sử dụng và truy cập vào Ứng dụng và Dịch vụ, và hủy bất kỳ và tất cả các bản sao của Dịch vụ, dù toàn bộ hay chỉ một phần. Ngoài ra, chúng tôi có thể ngừng cung cấp hoặc hạn chế quyền truy cập vào Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ thời điểm nào.

 

data.ai bảo lưu quyền: (i) điều tra bất kỳ hành động nào được nghi ngờ là một sự vi phạm đối với tính bảo mật của Dịch vụ hoặc công nghệ thông tin của Dịch vụ hoặc các hệ thống hoặc mạng khác, (ii) điều tra bất kỳ hành động nào được nghi ngờ là một sự vi phạm nào đối với các Điều khoản này, (iii) tham gia và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra bất kỳ vấn đề nào nêu trên, và (iv) truy tố những người vi phạm các Điều khoản này.

 

Các điều khoản mà về bản chất vẫn có hiệu lực khi chấm dứt Điều khoản này thì sẽ vẫn có hiệu lực sau khi Điều khoản này chấm dứt. Ví dụ: tất cả những điều sau sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi Điều khoản này chấm dứt: mọi nghĩa vụ quý vị phải trả hoặc bồi hoàn cho chúng tôi, mọi giới hạn về trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, mọi điều khoản liên quan đến quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ và các điều khoản liên quan đến tranh chấp giữa chúng tôi.

 

Quyền riêng tư

 

data.ai hiểu tầm quan trọng của tính bảo mật và quyền riêng tư liên quan đến thông tin của quý vị. Vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để biết mô tả về cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của quý vị liên quan đến Dịch vụ.

 

Phí

 

Chúng tôi bảo lưu quyền tính phí một phần hoặc tất cả các Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trước khi bất kỳ khoản phí nào như vậy được áp dụng.

 

Từ chối trách nhiệm bảo đảm

 

data.ai không tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn chỉnh của Nội dung, thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác có trên Ứng dụng hoặc Dịch vụ. data.ai từ chối rõ ràng trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong các tài liệu có trong Nội dung hoặc trên Ứng dụng hoặc Dịch vụ. data.ai có quyền thực hiện các thay đổi đối với chính sách, sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên Ứng dụng hoặc Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

 

Một số luật không cho phép đưa ra một số tuyên bố từ chối trách nhiệm nhất định, vì vậy một số hoặc tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm này có thể không áp dụng cho quý vị.

 

DỊCH VỤ, NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA VÀ NỘI DUNG CỦA DATA.AI ĐƯỢC CUNG CẤP HOÀN TOÀN TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM, THEO ĐÂY SẼ BỊ DATA.AI (BAO GỒM CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, GIÁM ĐỐC, CHUYÊN VIÊN, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, NHÀ THẦU, NGƯỜI KẾ NHIỆM VÀ BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG) VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA DATA.AI TỪ CHỐI TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

 

KHÔNG VI PHẠM NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÊU TRÊN, DATA.AI KHÔNG TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC CAM KẾT RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI, HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, CHẬM TRỄ HOẶC GIỚI HẠN, HOẶC KHÔNG BỊ TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC RẰNG ỨNG DỤNG HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. DATA.AI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA CÁC DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CỦA DATA.AI VỀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN, CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC TÍNH CHẤT KHÁC.

 

Giới hạn Trách nhiệm

 

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG THEO HỌC THUYẾT PHÁP LÝ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở HÀNH VI SAI TRÁI, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC CÁCH KHÁC), DATA.AI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI QUÝ VỊ HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC VỀ (A) BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM THIỆT HẠI VỀ MẤT LỢI NHUẬN, MẤT LỢI THẾ THƯƠNG MẠI, NGỪNG CÔNG VIỆC, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ, HOẶC LỖI HOẶC TRỤC TRẶC CỦA MÁY TÍNH, (B) BẤT KỲ SỐ TIỀN NÀO TỔNG CỘNG VƯỢT QUÁ 100 ĐÔ LA MỸ, HOẶC (C) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CỦA HỌ. LUẬT HIỆN HÀNH CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP ÁP DỤNG MỘT SỐ GIỚI HẠN VÀ/HOẶC LOẠI TRỪ NHẤT ĐỊNH. TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA DATA.AI SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC ĐẦY ĐỦ NHẤT MÀ LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. Lưu ý rằng một số khu vực tài phán không cho phép giới hạn trách nhiệm pháp lý hoặc có thể đặt ra giới hạn về khả năng giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với quý vị, vì vậy một số hoặc bất kỳ giới hạn nào nêu trên có thể không áp dụng cho quý vị.

 

Bồi hoàn

 

Quý vị đồng ý bồi hoàn, bảo vệ và giữ cho data.ai, các chuyên viên, đại lý, nhân viên và đối tác của data.ai không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại (thực tế và do hậu quả), tổn thất và chi phí (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến: (a) việc quý vị truy cập và sử dụng Dịch vụ (bao gồm bất kỳ hành động nào do bên thứ ba thực hiện bằng cách sử dụng quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của quý vị), Nội dung của data.ai hoặc Nội dung của Bên thứ ba; (b) Nội dung của Người dùng của quý vị; và (c) việc quý vị vi phạm các Điều khoản này.

 

Chuyển nhượng

 

Quý vị không được chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển giao các Điều khoản này hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ của quý vị nêu dưới đây theo bất kỳ cách nào (theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của data.ai. Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển giao, hoặc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần các Điều khoản này và các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi mà không cần sự đồng ý của quý vị, ngoại trừ liên quan đến các quyền và nghĩa vụ theo phân xử trọng tài và các điều khoản giải quyết tranh chấp liên quan trong đây.

 

Lựa chọn Pháp luật; Trọng tài

 

VUI LÒNG ĐỌC KỸ MỤC NÀY VÌ MỤC NÀY YÊU CẦU QUÝ VỊ VÀ DATA.AI GIẢI QUYẾT TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP GIỮA CHÚNG TÔI VÀ QUÝ VỊ THÔNG QUA KIỆN TRỌNG TÀI MANG TÍNH RÀNG BUỘC ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ GIỚI HẠN CÁCH THỨC MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ TÌM KIẾM BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TỪ DATA.AI, BAO GỒM VIỆC TỪ BỎ QUYỀN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC XÉT XỬ TRƯỚC BỒI THẨM ĐOÀN VÀ QUYỀN THAM GIA VỤ KIỆN TẬP THỂ.

 

HẦU HẾT CÁC MỐI LO NGẠI CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG BẰNG CÁCH LIÊN HỆ VỚI DATA.AI. TRONG TRƯỜNG HỢP HIẾM KHI XẢY RA MÀ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT MỐI LO NGẠI CỦA QUÝ VỊ, THÌ QUÝ VỊ VÀ CHÚNG TÔI MỖI BÊN ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP ĐÓ THÔNG QUA TRỌNG TÀI MANG TÍNH RÀNG BUỘC HOẶC TÒA ÁN KHIẾU NẠI NHỎ THAY VÌ TẠI CÁC TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN TÀI PHÁN CHUNG, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP VÀ TUÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. KIỆN TRỌNG TÀI ÍT CHÍNH THỐNG HƠN SO VỚI XÉT XỬ TẠI TÒA.

 

KIỆN TRỌNG TÀI SỬ DỤNG MỘT TRỌNG TÀI TRUNG LẬP THAY VÌ THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN, CHO PHÉP QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI BẰNG CHỨNG HẠN CHẾ HƠN SO VỚI XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN, VÀ VIỆC TÒA ÁN XEM XÉT LẠI BỊ HẠN CHẾ. TRỌNG TÀI CÓ THỂ ĐƯA RA PHÁN QUYẾT VỀ CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TƯƠNG TỰ NHƯ TÒA ÁN CÓ THỂ PHÁN QUYẾT. BẤT KỲ VỤ KIỆN TRỌNG TÀI NÀO THEO THỎA THUẬN NÀY SẼ DIỄN RA TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP; KHÔNG CHO PHÉP KIỆN TRỌNG TÀI TẬP THỂ, KIỆN TẬP THỂ HOẶC KIỆN TRỌNG TÀI THEO ĐẠI DIỆN.

 

NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÔNG MUỐN TUÂN THEO CÁC YÊU CẦU KIỆN TRỌNG TÀI TRONG THỎA THUẬN NÀY CÓ THỂ CHỌN NGỪNG THAM GIA TRONG VÒNG 30 NGÀY KỂ TỪ NGÀY TRUY CẬP DỊCH VỤ, BẰNG CÁCH GỬI THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN VỀ YÊU CẦU NGỪNG THAM GIA CỦA HỌ ĐẾN LEGAL@DATA.AI.

Vì mục đích của điều khoản kiện trọng tài này, quý vị và data.ai, mặt khác, đồng ý rằng tất cả các tranh chấp, tranh cãi và khiếu nại liên quan đến các Điều khoản này (bao gồm bất kỳ tranh cãi nào liên quan đến khả năng áp dụng, tính thực thi hoặc hiệu lực của bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này), Dịch vụ (bao gồm Nội dung), hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của data.ai (gọi chung là “Tranh chấp”), sẽ được giải quyết cuối cùng và duy nhất bằng kiện trọng tài mang tính ràng buộc như được mô tả trong phần này, có thể do quý vị hoặc chúng tôi khởi xướng, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu kiện trọng tài cho bên kia. Việc một bên lựa chọn kiện trọng tài sẽ là lựa chọn cuối cùng và bắt buộc đối với bên kia.

 

QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THÔNG QUA TRỌNG TÀI MANG TÍNH RÀNG BUỘC VÀ BẢO MẬT, ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRƯỚC MỘT TRỌNG TÀI VIÊN THƯƠNG MẠI TỪ TỔ CHỨC JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (“JAMS”), THAY VÌ TẠI TÒA ÁN, NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ Ở ĐÂY. VỤ KIỆN TRỌNG TÀI SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BỞI CÁC QUY TẮC VÀ THỦ TỤC TRỌNG TÀI ĐƠN GIẢN CỦA JAMS. QUÝ VỊ THỪA NHẬN RẰNG QUÝ VỊ TỰ NGUYỆN VÀ CHỦ Ý TỪ BỎ QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN VÀ KHÔNG TIẾN HÀNH VỤ KIỆN TẠI TÒA ÁN TIỂU BANG HOẶC LIÊN BANG.

 

Việc thanh toán chi phí trọng tài sẽ theo biểu phí của JAMS, trừ khi quý vị có thể chứng minh rằng phần chi phí của quý vị quá cao so với chi phí kiện tụng đến mức không thể thanh toán được, trong trường hợp đó data.ai sẽ thanh toán phí trọng tài của quý vị tới mức nhiều nhất mà trọng tài cho là cần thiết để tránh dẫn đến việc kiện trọng tài không thể tiến hành vì lý do chi phí quá cao so với chi phí kiện tụng đến mức không thể thanh toán được. data.ai cũng có quyền, theo quyết định riêng và duy nhất của mình, chịu trách nhiệm đối với tất cả các chi phí trọng tài do JAMS áp đặt. Mỗi bên đồng ý thanh toán chi phí và phí luật sư của riêng mình trừ khi có điều khoản luật định quy định rằng bên thắng kiện phải trả chi phí và phí luật sư.

 

Phiên xét xử trọng tài về vấn đề nội dung sẽ được tiến hành tại San Francisco, California, Hoa Kỳ, trừ khi các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

 

Tất cả các vấn đề sẽ do trọng tài quyết định, bao gồm phạm vi và khả năng thực thi của điều khoản kiện trọng tài này cũng như các điều khoản và điều kiện khác của Điều khoản, và trọng tài sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến phạm vi và khả năng thực thi của điều khoản kiện trọng tài này hoặc bất kỳ quy định nào khác của các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khiếu nại nào rằng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của điều khoản kiện trọng tài này hoặc các Điều khoản này là vô hiệu hoặc có thể vô hiệu. Tuy nhiên, nếu ban đầu một trong hai bên đưa ra các khiếu nại được coi là mang tính đại diện hoặc tập thể trước tòa án, và bất kỳ bên nào đưa ra yêu cầu bắt buộc giải quyết bằng trọng tài, thì tòa án sẽ quyết định xem các Điều khoản này có cho phép tố tụng tập thể hay không. Để tránh nhầm lẫn, tòa án và trọng tài sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của Điều khoản này, bao gồm liên quan đến các điều khoản từ bỏ kiện tụng tập thể và đại diện. Trong bất kỳ vụ kiện trọng tài nào, trọng tài sẽ tuân theo luật hiện hành. Trọng tài sẽ không có quyền vi phạm các lỗi rõ ràng về luật hoặc lập luận pháp lý, và bất kỳ phán quyết nào do trọng tài đưa ra mà thể hiện một lỗi rõ ràng về luật hoặc lập luận pháp lý thì có thể bị hủy bỏ hoặc sửa chữa bởi một tòa án có thẩm quyền đối với bất kỳ lỗi nào như vậy. Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật của Tiểu bang California, bất kể các quy định về xung đột pháp luật tại đây. Các phiên họp quản lý việc xử lý vụ kiện và các phiên họp khác sẽ được tiến hành qua điện thoại trừ khi có thỏa thuận khác. Phán quyết của trọng tài sẽ là kết luận cuối cùng và mang tính ràng buộc đối với tất cả các bên và có thể được coi như một phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

 

Bất kể bất kỳ điều gì trái ngược ở đây, trong phạm vi Tranh chấp phát sinh từ: (a) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một trong hai bên theo bất kỳ cách nào; (b) bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các cáo buộc trộm cắp, vi phạm bản quyền, sử dụng trái phép hoặc vi phạm Đạo luật Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính của Hoa Kỳ (hoặc bất kỳ quy định quốc tế nào khác); và/hoặc (c) bất kỳ yêu cầu biện pháp khắc phục công bằng nào; thì khi đó quý vị và data.ai đồng ý rằng một bên có thể tìm kiếm các biện pháp khắc phục có hiệu lực (hoặc một loại biện pháp khắc phục pháp lý khẩn cấp tương đương) tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở San Francisco, California và cả hai bên đồng ý với thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử duy nhất tại các tòa án đó đối với các tranh chấp không thể kiện bằng trọng tài này. Ngoài những điều nêu trên, một trong hai bên có thể tiến hành một vụ kiện cá nhân tại tòa án xử lý khiếu nại nhỏ đối với các Tranh chấp nằm trong phạm vi quyền tài phán của tòa án đó thay vì phân xử trọng tài.

 

Trong phạm vi tối đa được cho phép theo luật hiện hành, tất cả các Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài mang tính ràng buộc và bảo mật trên cơ sở cá nhân, phi tập thể và không đại diện. Quý vị đồng ý rõ ràng rằng không có Tranh chấp nào khác được hợp nhất hoặc kết hợp với Tranh chấp của quý vị, cho dù thông qua tố tụng trọng tài tập thể hay cách khác.

 

CÁC BÊN ĐỒNG Ý RẰNG KHÔNG CÓ QUYỀN HOẶC THẨM QUYỀN ĐỂ BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO ĐƯỢC KIỆN TRỌNG TÀI TRÊN CƠ SỞ TẬP THỂ HOẶC ÁP DỤNG CÁC THỦ TỤC KHỞI KIỆN TẬP THỂ, KHÔNG CÓ QUYỀN HOẶC THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO ĐƯỢC ĐƯA RA VỚI TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN CÓ CHỦ ĐÍCH, HOẶC VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT LUẬT SƯ TRƯỞNG RIÊNG, VÀ KHÔNG CÓ PHÂN XỬ TRỌNG TÀI NÀO SẼ ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ PHÂN XỬ TRỌNG TÀI NÀO KHÁC.

 

Phần này liên quan đến kiện trọng tài có thể không áp dụng cho người dùng ở các quốc gia thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu trong phạm vi bị loại trừ theo luật hiện hành của quốc gia thành viên sở tại.

 

Khác

 

Từ bỏ

 

Việc quý vị hoặc chúng tôi không thực hiện, theo bất kỳ cách nào, bất kỳ quyền nào trong đây sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ quyền nào khác theo Điều khoản này. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được thấy là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức độ tối thiểu cần thiết, để các Điều khoản này sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực và có thể thi hành.

 

Không có Điều khoản Khác

 

Quý vị và data.ai đồng ý rằng các Điều khoản này, bất kỳ Điều khoản Bổ sung nào, và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi là tuyên bố hoàn chỉnh và duy nhất về sự thống nhất lẫn nhau giữa quý vị và data.ai, và thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản và bằng miệng trước đó, thông tin liên lạc và các hiểu biết khác liên quan đến đối tượng của các Điều khoản này.

 

Sửa đổi

 

Tất cả các sửa đổi đối với các Điều khoản này phải được lập thành văn bản có chữ ký của cả hai bên (trừ trường hợp có quy định khác trong đây).

 

Phạm vi

 

Quý vị tuyên bố và đảm bảo rằng quý vị không cư trú ở quốc gia bị Chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ xác định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và quý vị không có tên trong bất kỳ danh sách cấm hoặc các bên bị hạn chế nào của chính phủ Hoa Kỳ. Theo đây, quý vị thừa nhận và đồng ý rằng quý vị không phải là nhân viên, đại lý, đối tác hoặc liên doanh của data.ai và không có bất kỳ thẩm quyền nào để ràng buộc data.ai về bất kỳ khía cạnh nào.

 

Cập nhật

 

Chúng tôi có quyền cập nhật các Điều khoản này bất kỳ lúc nào và khuyến khích quý vị định kỳ xem xét các Điều khoản này. Quý vị đồng ý rằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi đối với Điều khoản đã được đăng tải có nghĩa là quý vị xác nhận và đồng ý với các Điều khoản cập nhật đó. Nếu quý vị không đồng ý với các Điều khoản cập nhật, quý vị phải chấm dứt sử dụng Dịch vụ (xem phần “Chấm dứt và Duy trì Hiệu lực” trên đây).